Koekelberg en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Met het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) wil de Brusselse Regering een antwoord geven op de uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd. Het GPDO beslaat de volledige 161km² van het gewest. Het plan schetst projecten die oplossingen moeten bieden voor huisvesting, mobiliteit, economie en de leefomgeving eerst tegen 2025 en vervolgens tegen 2040 in goede banen te leiden.

image
Koekelberg in de toekomst

Een mediacampagne en een website nodigt alle Brusselaars uit om hun zeg te doen over dit GPDO. Ook gemeentebesturen geven advies. Tijdens de gemeenteraadszitting van 20 februari 2017 was het de beurt aan Koekelberg.

Onze gemeente mag dan maar 1,2km² van de totale oppervlakte van het gewest beslaan, met bijna 22.000 inwoners is het een van de dichtst bevolkte: 18.359 mensen per km². Prognoses stellen een bevolkingsaangroei van 14% in het vooruitzicht tot 2025.

De uitdagingen op het vlak van huisvesting, leefbaarheid en socio-economische activiteiten zijn groot.

Houdt een mastodont als het Gewest hier rekening mee?

Is de afstand van het Gewest tot de lokale inwoner niet te groot om daar rekening mee te houden?

Met de bouw van nieuwe gemeenschapsvoorzieningen (crèche, basis- en secundaire school, sportzaal, bibliotheek, gemeenschapscentrum en jeugdinfrastructuur) en een honderdtal woningen vlakbij Simonis, wordt een stap gezet in de goede richting. Maar er zijn nog hiaten die moeten opgevuld worden als we willen dat Koekelberg ook in de toekomst een gemeente is waar iedereen zich thuis voelt.

Het is duidelijk dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het GPDO een aanzet geeft om de uitdagingen aan te pakken. De tekortkomingen van het plan tonen duidelijk aan dat het Gewest vaak te ver af staat van de bewoner en niet genoeg rekening houdt met de lokale omstandigheden.

Een lokaal bestuur is niet alleen beter bereikbaar voor de bewoner, het heeft ook een beter zicht op de lokale situatie en noden.

Een project als het GPDO is als het ware een pleidooi voor het behoud van gemeenten en zelfs voor opsplitsing van grotere entiteiten en meer inspraak.

 

Voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare woningen

De laatste tien jaar is de Koekelbergse bevolking aanzienlijk gegroeid. Projectontwikkelaars bieden hier een antwoord met de creatie van nieuwe appartementsgebouwen. Andere eigenaars delen bestaande panden op en maken op die manier meergezinswoningen.

De strijd tegen de overmatige verdichting van de wijken door het onwettig opdelen van bestaande gebouwen mobiliseert nu reeds verschillende diensten van het gemeentebestuur. Er zijn bijna geen bouwgronden meer beschikbaar. Hoe Koekelberg de voorspelde 14% demografische groei op haar grondgebied zal kunnen opvangen blijft een groot vraagteken.

Mocht het Gewest quota’s willen opleggen, verwachten we op zijn minst concrete voorstellen om tegemoet te komen aan het ontbreken van bebouwbare terreinen in de gemeente. Een raming van de verhouding van te creëren private en publieke woningen is nodig om een evenwichtige verdeling van deze woningproductie te programmeren en vooral om te kunnen inspelen op de gevolgen, verbonden aan de komst van nieuwe inwoners. Natuurlijk moet het Gewest de middelen en instrumenten voorzien om die woningen te bouwen en om voorzieningen en diensten te creëren voor de groeiende bevolking.

Het GPDO schuift verschillende pistes naar voor om de bevolkingsaangroei aan te kunnen. Voor Koekelberg komen er twee in aanmerking:

  • een verdichting van het aantal woningen door in de hoogte te bouwen;

  • een verdichting in de binnenterreinen van huizenblokken.

Tussen de Sint-Agatha-Berchemselaan en de Vrijheidslaan zouden verschillende straten en woonblokken in aanmerking kunnen komen voor de toepassing van de twee principes.

Maar, zonder stedenbouwkundige regels dreigt een vastgoedspeculatie. Het GPDO moet duidelijker omschrijven wat wordt verstaan onder “grote stratenblokken met een lage dichtheid” om de bewoners van de bouwblokken rechtszekerheid te bieden.

Een gecontroleerde verdichting van de residentiële wijken vereist niet alleen dat openbaar vervoer wordt voorzien, maar ook dat het vooraf gerealiseerd wordt. De aanleg van een tramlijn zou sneller een antwoord bieden voor de verplaatsingen dan de creatie van een metrolijn tegen 2040.

Daarnaast zal voldoende parkeergelegenheid buiten de openbare weg moeten opgelegd worden voor de nieuwe projecten.

Een andere doelstelling van het GPDO is de kwaliteit van woningen verbeteren. Hier moet rekening worden gehouden met de bestaande situatie waarbij in de eerste en tweede kroon woningen vaak onwettig zijn opgedeeld, dikwijls met slechte woonkwaliteit tot gevolg. Indien het de bedoeling is te vechten tegen onwettige bezetting van gebouwen en huisjesmelkers moet gesteld worden dat deze opdelingen onbewoonbaarheid en onveiligheid creëren. De gemeentelijke administraties en hun instrumenten moeten versterkt worden (bijvoorbeeld de niet-verjaring van stedenbouwkundige inbreuken) zodat zij beter kunnen strijden tegen onwettige bezettingen van bestaande gebouwen en bij regularisaties een minimale kwaliteit van de woningen kunnen garanderen.

Het GPDO voorziet in de bouw van 6.500 openbare woningen. Wat dit voor Koekelberg betekent, blijft vooralsnog onduidelijk. Duurzaam wonen is ook betaalbaar wonen.

 

Een aangename leefomgeving met buurtwinkels, gezellige caféetjes en gemeenschapsinfrastructuur

In Koekelberg worden slechts twee lokale identiteitskernen (LIK) afgebakend: het Eugène Simonisplein en het Henri Vanhuffelplein met het hoger gelegen deel van de Sint-Annakerkstraat.

Het GPDO erkent het Bastenakenplein met de Karreveldlaan niet als handelspool. Het is een plek die net door de aanwezigheid van handelszaken gemeenschapsversterkend werkt.

Het gemeentebestuur erkent de zone Bastenakenplein/Karreveldlaan al jaren als handelskern en wil dat die buurt toegevoegd wordt als LIK. Tegelijk moet het GPDO aangeven welke middelen er voorzien worden voor de creatie, herkwalificatie en versterking van de LIK. Elke lokale identiteitskern zou zeker moeten kunnen genieten van een “lichtplan”.

In het duurzaam wijkcontract “Historisch Koekelberg” was een culturele pool gericht op de circuskunsten voorzien. Deze infrastructuur is niet kunnen gebouwd worden door gebrek aan voldoende financiering. De bouw van een culturele pool gericht op de circuskunsten zou kunnen aansluiten bij de ambities van het Gewest.

Naast de lokale identiteitskernen zijn er nog buurtwinkels op verkeersassen zoals de Pantheon-, Basiliek-, Seghers- en de Sint-Agatha-Berchemselaan.

In het verleden hielden de criteria om de gemeente te subsidiëren in hun ondersteuning van de lokale economie geen rekening met de specificiteit van Koekelberg en zijn winkels die verspreid zijn over bepaalde assen. Nochtans hebben de buurtwinkels buiten de gelokaliseerde LIK eveneens nood aan ondersteuning. Een specifiek gewestelijk programma is nodig om de gemeenten bij te staan deze buurtwinkels in stand te houden.

De drie toeristische trekpleisters van Koekelberg (Basiliek, Aquarium van Brussel en Belgian Chocolate Village) kunnen een troef zijn voor de handelsactiviteiten van de gemeente. Een methodologische en financiële steun op gewestelijk niveau om verbanden te leggen tussen toerisme en plaatselijke handel zou welkom zijn. Maar het GPDO spreekt zich niet uit over een gewestelijke visie die rekening houdt met een lokale synergie tussen handel, de aanleg van het openbaar domein, mobiliteit en toerisme.

Het hart van Koekelberg situeert zich in een vergroeningszone, de rest van het grondgebied in een zone voor de versterking van het groene karakter van binnenplaatsen van stratenblokken. De Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (RVOHR) die werd ingevoerd door vorige GewOP’s, werd geherdefinieerd eind 2016 tot een nieuw stadsvernieuwingsgebied (SVG).

In Koekelberg komt het SVG overeen met het RVOHR, waaraan de percelen in de Vanderborghtstraat en deze van het voormalig kerkhof in de Emile Sergijselsstraat werden aan toe gevoegd.

Het instrument “Wijkcontract” heeft invloed gehad op de woningen, buurtvoorzieningen, bewonersbetrokkenheid, een sociaal-economisch luik, de openbare ruimte en heeft sinds 2010 milieucriteria geïntegreerd. De realisatie van deze operaties vergde middelen van zowel het Gewest als van de gemeenten.

Het “Stadsvernieuwingscontract” is opgedoken om dezelfde thema’s te behandelen in zones die zich uitstrekken over verschillende gemeenten. Als resultaat van die herontwikkeling van de wijken moeten nieuwe infrastructuren beheerd en onderhouden worden door het lokaal bestuur. Dat weegt zeer zwaar op de gemeentelijke financiën. Het is nodig om een evaluatie te maken van de instrumenten voor stadsvernieuwing om hun impact te evalueren wat het beheer en onderhoud betreft.

Koekelberg kent eveneens heel wat groene ruimten. De grootste en bekendste is het Elisabethpark, dat in het GPDO opgenomen is als te renoveren en potentiële comfortzone. Wat dit betekent, mag nauwkeuriger worden omschreven. 

Mobiliteit

Als de druk van auto’s in de komende jaren wil verminderd worden, zullen er snelle en efficiënte alternatieven moeten zijn alvorens in te grijpen op de wegeninfrastructuur (zoals wijziging van de in- en uitgaande verkeersassen tot stadsboulevards).

Zonder alternatieven zal zich juist het tegenovergestelde effect voordoen: een verzadiging van het wegennet met niet te verwaarlozen negatieve effecten op het welzijn van de Koekelbergenaars (en de Brusselaars in het algemeen) door onder meer geluid, vervuiling, etc. en op de economie in het gewest.

Vermits het huidig aanbod van alternatieven voor de privéauto al onvoldoende is, zijn de P&Rparkings met efficiënte aansluiting op GEN, metro, tram en/of bus om de stroom aan binnenkomende pendelaars op te vangen, een conditio sine qua non voor het welslagen van de modalshift.

Het verminderen van het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg is eveneens onderworpen aan het aanbod aan openbaar vervoer of andere alternatieven. Voor de kleine gemeenten die dichtbevolkt zijn en weinig of zelfs geen enkele alternatieve mogelijkheid hebben voor parkeren buiten de openbare weg, zal het afschaffen van een groot aantal parkeerplaatsen bron zijn van onophoudelijke problemen voor de bewoners.

In het huidig ontwerp van GPDO wordt er onvoldoende rekening gehouden met de parkeerproblematiek van de in het centrum van het Gewest gelegen gemeenten en deze in de tweede kroon. Het is dan onlogisch om een zelfde quota voor de reductie van de parkeerzones op te leggen aan alle gemeenten: zo krijgt een gemeente met een ruim woonaanbod dezelfde doelstellingen als de in het centrum gelegen gemeenten, die per definitie bestemmingsgebieden zijn.

De metrolijn West, in het vooruitzicht gesteld tegen 2040, is niet de beste oplossing. Zij zal kolossale investeringen vergen voor infrastructuur en uitbating, en zal slechts een ontdubbeling betekenen van de bestaande metro (gedeelte tussen Stuyvenberg en Weststation).

Een tramlijn kan evenwel overwogen worden om de bereikbaarheid te verbeteren van de omliggende wijken die nu slecht ontsloten zijn. Dit maakt het mogelijk het bestaande metronet te bereiken dat het stadscentrum bedient en waarvan de capaciteit verhoogd kan worden door hogere frequenties door middel van een vernieuwing van het signalisatiesysteem.

Special for Kids

in Gemeenschapscentrum

De Platoo

Pantheonlaan 14 – 1081 Koekelberg

phantom%20boy

filmloKET PHANTOM BOY  

15 maart 2017

phantomboy2Leo is 11 jaar, woont in New York en is een phantom boy. Hij kan namelijk onzichtbaar worden en door muren vliegen. Superkrachten die goed van pas komen wanneer hij samen met de in een rolstoel belandde politieagent Alex de stad moet redden van een mysterieuze misdadiger. Het duo ontfermt zich ook over Marie, een moedige journaliste die in de zaak is betrokken, en op wie Alex een oogje heeft, maar…

 

filmloKET LA TORTUE ROUGE

19 april 2017

latortueEen man lijdt schipbreuk en spoelt aan op een onbewoond eiland. Het eiland wordt bevolkt door krabben, vogels en schildpadden. Hij probeert van het eiland te ontsnappen maar een grote rode schildpad maakt hem dat onmogelijk. De ontmoeting met de schildpad zal zijn leven definitief veranderen.

 

filmloKET MANNETJE TAK EN ANDERE VERHAALTJES

17 mei 2017

verhaaltjesMannetje Tak woont in een boom met zijn takkengezin. Zijn Vrouwtje, hijzelf, hun drie Twijgjes, ze passen er allemaal in! Tijdens zijn ochtendwandeling wordt Mannetje Tak door een speelse hond meegenomen en zo tuim elt hij van de ene onfortuinlijke situatie in de andere, steeds verder weg van zijn boom. Zal hij nog voor Kerstmis terug bij zijn gezinnetje geraken?

 

 

 

Koken

25 januari 2017 – 28 juni 2017

kokenGeen zin in wat mama ’s avonds op tafel zet? Leer zelf lekkere dingen klaar te maken en verbluf je hele familie met het resultaat!

 

 

 

Creatieve kindercursus: kamperen in de stad

21 augustus 2017 – 25 augustus 2017

kamperenKamperen is de mooiste zomersport, zingt men wel eens uit volle borst. Maar is dat ook echt zo? Je eigen tentje opslaan, slapen op een matras in een warme slaapzak, zelf eten maken op een gasvuurtje, liedjes zingen aan het kampvuur, wegduiken van grote insecten, wakker worden wanneer de zon op je tent schijnt.

 

 

Brusselse Dak- en Thuislozentelling

Dénombrement des sans-abris et mal-logés en Région bruxelloise

4de editie, maandag 6 maart 2017 – 4ième édition, lundi 6 mars 2017

lastradaDe eerste telling georganiseerd door het Steunpunt thuislozenzorg Brussel de eerste telling vond plaats op 7 november 2016, net voor de start van de winteropvang, EN de tweede telling vindt plaats op 6 maart 2017 tijdens de winteropvang.

La Strada doet hiervoor beroep op een 200-tal medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij de vele organisaties en openbare diensten actief rond de thuislozenproblematiek. Waar mogelijk worden ook ervaringsdeskundigen betrokken.

Inschrijven kan vanaf 9 februari 2017 via www.lastrada.brussels

Voor vragen en suggesties kan u ons contacteren via telling@lastrada.brussels 

telling

* * *

Le premier dénombrement organisé par le Centre d’appui au secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri a eu lieu le 7 novembre, avant l’ouverture du dispositif hivernal ET le deuxième aura lieu le 6 mars 2017 de 23h à minuit, pendant l’ouverture du dispositif hivernal.

Comme lors des éditions précédentes, la Strada fait appel à environ 200 travailleurs et volontaires impliqués auprès de l’une des nombreuses organisations et services publics actifs dans la problématique de l’aide aux personnes sans abri. Dans la mesure du possible des experts du vécu seront également impliqués.

Inscriptions possibles à partir du 9 février via www.lastrada.brussels

N’hésitez pas à communiquer vos questions et/ou suggestions à : denombrement@lastrada.brussels 

La Bonne Adresse

Télévie à Koekelberg

televieLa Troupe du Moulin à Koekelberg vous présente un vaudeville de pure tradition à voir et à revoir: “La Bonne Adresse” de Marc Camoletti.

Avec Julie Cugnon, Evelyne Heyvaert, Christelle Parser, Pilou Depris, Jean-Yves Mosray, Grégory Lafay, Abdel Mghari, Baha Baz.
Mis en scène par Caterina Tabollaci.
Spectacle au profit de Télévie. Le samedi 11 mars 2017 à 19h30 Espace CADOL, Rue François Delcoigne 25 à Koekelberg. 
Participation : 15,00 €/personne – aeuthimiou@koekelberg.irisnet.be –
02 412 14 53
* * * * * 

Télévie in Koekelberg

distribution-1

La Troupe du Moulin presenteert een vaudille met alles d’rop en d’raan: “La Bonne Adresse” van Marc Camoletti.  

Met Julie Cugnon, Evelyne Heyvaert, Christelle Parser, Pilou Depris, Jean-Yves Mosray, Grégory Lafay, Abdel Mghari, Baha Baz.

Regie van Caterina Tabollaci.
Voorstelling te voordele van Télévie. Zaterdag 11 maart 2017 om 19.30u in zaal Cadol, François Delcoignestraat 25 te Koekelberg. 
Toegang: € 15,00 per persoon – aeuthimiou@koekelberg.irisnet.be –
02 412 14 53 – de voorstelling is in het Frans.

 

__________________________

Met de steun van Schepenen Véronique Capelle (Sociale Coördinatie), Abdellatif Mghari (Solidariteit) en Dirk Lagast (Volksgezondheid)

Avec le soutien des Echevins Véronique Capelle (Coordination Sociale), Abdellatif Mghari (Solidarité) et Dirk Lagast (Santé Publique)

 

Geen formule E rond het Elisabethpark

Koekelberg komt misschien niet zo vaak in de (Nederlandstalige, Brusselse) pers, maar als het van dat is, dan heb je het geweten.

De formule E is zo’n geval. Petities, parlementaire vragen en vervloeken van het gemeentebestuur waren aan de orde van de dag.

formule_e_london_27apr2015
Formule E in London

Wat was er nu aan de hand?

Begin december 2016 kwam de organisator het gemeentebestuur vinden met een uitgewerkt plan om het formule E-circuit rond het Elisabethpark en de basiliek van Koekelberg te organiseren tijdens het weekend van 1 juli 2017. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de gemeentebesturen van Ganshoren en Jette hadden hun principe-akkoord al gegeven. Eerder was het Heizelplateau uitgekozen, maar het dossier geraakte niet rond. Daarom weken de organisatoren uit naar de buurt rond het Elisabethpark en de basiliek. Het evenement zou op gewestwegen plaatsvinden en de e-village zou in het park opgesteld worden: ook een plek die in handen is van het gewest.

Voor het Koekelberg zou het een gelegenheid zijn om in de kijker te komen met een evenement rond elektrische voertuigen: een race zonder geluidsoverlast en een e-village in het Elisabethpark. De organisator contacteerde gemeenschapscentrum De Platoo om het culturele luik in te vullen in het park: optredens, familie-activiteiten, etc… Plazey kreeg er een plaats.

Tegelijk was het een opportuniteit om het wegdek rondom het park te laten heraanleggen. Het zou Koekelberg alvast niets kosten.

Het Koekelbergs schepencollege volgde de andere overheden en gaf een principe-akkoord om de mogelijkheden om dit evenement organiseren te onderzoeken. Een voorwaarde was dat de gemeentekas niets zou bijdragen.

Onmiddellijk hierna kwam een protesgolf op gang: een petitie werd opgestart. Een paar regeringsleden waren het er niet mee eens. Parlementaire vragen werden gesteld en de pers rook een vette kluif. En het verhaal werd voorgesteld alsof het Koekelbergse gemeentebestuur initiatiefnemer was (van een evenement die op gewestwegen en in een gewestpark zou plaatsvinden). Het evenement zou overlast met zich meebrengen (zoals wegenwerken), het zou lawaai maken (een halfuurtje gezoem) en het zou chauffeurs aanzetten om te snel te rijden…

Allemaal legitieme argumenten.

Over de vermindering van luchtvervuiling werd niet gesproken: de buurt om en rond het Elisabethpark is een zwarte plek voor fijn stof en uitlaatgassen. Dat de e-village een promotiestand zou zijn voor elektrische voertuigen werd niet in overweging genomen.

Voor en tegen, maar niets was definitief. De beslissing moest nog genomen worden en die lag in handen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op 26 januari 2017 hakte de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de knoop door. De formule E-race komt niet naar Koekelberg. De kosten zijn te hoog en het is te moeilijk om het openbaar vervoer en het verkeer in goede banen te leiden.

Volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zou de Heizel een betere plaats zijn.

Terug naar af.

Op de vraag of een stedelijk gebied de geschikte plaats is voor dergelijke wedstrijden is er nog steeds geen antwoord. Of dergelijke races überhaupt moeten plaatsvinden wordt zelfs niet besproken.

Maar Koekelberg is wel even in het nieuws geweest.

Zoom op/sur Koekelberg

Zoom op Koekelberg beschrijft de sociaaleconomische situatie van Koekelberg (2016) aan de hand van sleutelindicatoren en hun interpretatie in een groot aantal domeinen: demografie, jonge kinderen, onderwijs, de situatie van de inwoners op de arbeidsmarkt en in termen van inkomens, de economische activiteit op het gemeentelijk grondgebied, de gemeentelijke financiën, huisvesting en gezondheid. Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking met het BISA.

Zoom sur Koekelberg expose la situation socioéconomique de chacune des 19 communes bruxelloises, au travers de la présentation et l’interprétation de chiffres clés dans un grand nombre de domaines: la démographie, la petite enfance, l’enseignement, la situation des habitants sur le marché du travail et en termes de revenus, l’activité économique sur le territoire, les finances communales, le logement et la santé. Cette publication est le fruit d’une collaboration entre l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) et l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale.